Hållbart företag

Engagerat team och ansvarsfull affärspartner.

Hållbart företag

Vilka är de globala utmaningarna?

  • Att attrahera och behålla rätt talanger är avgörande.
  • Allmän ökning av arbetsrelaterad stress i samhället.
  • Oetiskt beteende och korruption förekommer inom de flesta affärssektorer och har allvarliga effekter på samhället.
  • Anställda förväntar sig i allt högre grad att arbetsgivare ska svara på hur de bidrar till att möta klimatutmaningen och andra hållbarhetsfrågor.

Hur kan vi bidra?

Vi erbjuder en arbetsplats som främjar våra medarbetares välbefinnande. Att erbjuda en bra arbetsplats är en förutsättning och prioritet för att säkerställa att vi attraherar och behåller rätt talanger. Viktiga verktyg för vårt arbete inom detta område är vårt systematiska arbete för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, att möjliggöra flexibla arbetstider och arbetsplatser samt att tillhandahålla förebyggande hälsoförmåner för våra medarbetare.

Vi arbetar enligt de högsta standarderna för affärsetik och lagefterlevnad, och värdesätter ansvarsfulla relationer med våra partners. Detta arbete stöds av vår policy mot korruption och mutor (en del av hållbarhetspolicyn) och utbildningsmaterial. Att säkerställa ett etiskt uppförande är avgörande inom hälso- och sjukvårdssektorn där vi interagerar med företrädare för den offentliga sektorn i vårt dagliga arbete.

Vi arbetar för att minimera vår miljöpåverkan på flera sätt längs vår värdekedja (se nedan). Vårt främsta fokus är att minimera klimatpåverkan från vår organisation för att uppnå vårt långsiktiga mål att minska utsläppen av växthusgaser med 50 % från vår egen verksamhet i Norden till 2030, och netto noll utsläpp av växthusgaser till 2040.

Långsiktiga mål (2030)Bidrag till de globala målen
Vi är den föredragna arbetsgivaren med ett team av skickliga och motiverade medarbetare.
Högsta standard för affärsetik och lagefterlevnad.
Vi har åtagit oss att minska vår klimatpåverkan i enlighet med Parisavtalet.
 
50 % minskning av utsläppen av växthusgaser från vår verksamhet 2022-2030.