Prionelle och Prionelle 28

Prionelle/ Prionelle 28 är ett kombinerat p-piller som innehåller 150 mikrogram levonorgestrel och 30 mikrogram etinylestradiol.

P-piller som innehåller gestagenet levonorgestrel rekommenderas av Läkemedelsverket som förstahandsval vid förstagångsförskrivning av kombinerade p-piller1

Prionelle och Prionelle 28 ingår i läkemedelsförmånen.

För mer information se lakemedelsverket.se 

Ref. 1. Information från Läkemedelsverket 2:2014.

Prionelle21 blister

Prionelle 28 blister

 

Prionelle, Prionelle 28 (150 mikrogram levonorgestrel, 30 mikrogram etinylestradiol), tabletter, gestagener + östrogener i fasta kombinationer. Receptbelagt läkemedel med subvention. Indikation: Antikonception. Varningar och begränsningar: Vid beslut att förskriva Prionelle/Prionelle 28 ska den enskilda kvinnans riskfaktorer beaktas, framför allt gällande venös tromboembolism (VTE). Patienten ska omedelbart kontakta läkare vid uppkomst av sällsynta symtom såsom smärtor i bröst eller i benen. Se produktresumén för mer information om riskfaktorer och symtom på blodpropp. Biverkningar: Nedstämdhet, humörförändringar, huvudvärk, illamående, magsmärta, ömhet i brösten, bröstsmärtor, bröstspänningar, blödningar och viktökning. För senaste version av produktresumé klicka här. För ytterligare information samt priser se www.fass.se eller ta kontakt med CampusPharma AB, www.campuspharma.se