Blissel – återfuktar vagina med en låg dos östrogen

Blissel® (0,05 mg/g estriol) är en receptbelagd gel för postmenopausala kvinnor med vaginal torrhet som vill eller bör ha en lågdoserad lokal östrogenbehandling.1

En låg dos estriol räcker

Vaginalslemhinnan är mycket känslig för östrogen. En mycket låg dos östrogen är därför tillräcklig för att upprätthålla en tjock, fuktig och elastisk vaginalslemhinna samt för att bibehålla ett surt pH och normal mikroflora i underlivet.3

Blissel – dokumenterad effekt vid behandling av torra slemhinnor i underlivet1,2

 • Återställer vaginalslemhinnan med en låg dos östrogen
 • Närmast obefintlig systemeffekt
 • Gelen har bindande ingredienser

Blissel instruktionsvideo

Blissel innehåller en mycket låg dos av det lågpotenta, östrogenet estriol. Trots den låga dosen – 10 gånger lägre än Ovesterin vaginalkräm och Ovesterin vagitorier som finns att köpa receptfritt på apotek – har Blissel uppvisat signifikant effekt på vaginalslemhinnans mognad, på vaginal atrofi och pH.2

Den låga dosen i Blissel innebär också att effekten på övriga kroppen är närmast obefintlig. Man har inte observerat någon påverkan på känsliga feedback-system som FSH och LH vilka brukar reagera snabbt när östrogennivåerna i blodet förändras.2

Blissel är en vaginalgel som gör vaginalslemhinnan tjockare, smidigare och fuktigare med en östrogendos som är mindre än en tiondel av den dos som ingår i Ovesterin® (1 mg/g estriol).1,2,3  Med Blissel är påverkan på övriga kroppen minimal.3

Vid lokal östrogenbehandling är det viktigt att läkemedlet varken rinner eller kladdar. Blissel gel innehåller både polykarbofiler och karbomerer som har bindande egenskaper, samt glycerol och vatten. 2

Blissel hade närmast obefintlig systemeffekt1,3

För att studera säkerhet och effekt med Blissel jämförde man absorption och effekt av Blissel, Ovesterin och placebo vid engångsdos samt upprepad dosering i 21 dagar. Fyrtiotre (43) postmenopausala friska frivilliga kvinnor inkluderades till estriol 20 µg/dos, estriol 50 µg/dos (Blissel), placebo eller referenssubstansen Ovesterin 500 µg/dos.3

Absorption efter exponering av både engångsdos och upprepad dosering bestämdes med hjälp av arean under plasmakoncentrationskurvan och effekten på vaginalslemhinnan med hjälp av cytologprov och fastställande av mognadsindex (Maturation value, MV).

Resultat:

 • Signifikant lägre systemisk absorption med Blissel jämfört med Ovesterin både dag 1 och dag 21. Med Blissel observerades dessutom, till skillnad från med Ovesterin, en signifikant skillnad i absorption mellan dag 1 och dag 21 (p<0,0005).
 • Blissel och Ovesterin hade signifikant bättre effekt på vaginalslemhinnans mognad (MV) jämfört med placebo, däremot observerades ingen signifikant skillnad mellan Ovesterin och Blissel.
 • I samma studie tittade man även på skillnaden vad gäller effekt på hypothalamus-hypofys-gonadal axeln. Efter tre veckors daglig behandling med Blissel var nivåerna av FSH och LH opåverkade medan Ovesterin orsakade en signifikant minskning av FSH.
Studie Delgado

Dag 21, efter upprepad dosering under 3 veckor, förelåg signifikant lägre systemisk absorption med Blissel jämfört med Ovesterin under 24 timmar (p<0,0005).

Blissel återställde slemhinna och pH i vagina2

I en randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad multicenterstudie med 167 patienter (114 behandlades med estriol, 53 med placebo) hade Blissel signifikant bättre effekt jämfört med placebo på nedanstående effektparametrar:

 • Vaginalslemhinnans mognadsindex (Maturation value, MV) var signifikant bättre med Blissel redan efter 3 veckor och bevarades till studiens slut efter 12 veckor.
 • Normaliseringen av pH var signifikant större med Blissel.
 • Signifikant fler patienter blev helt bra eller förbättrade i sina symtom (torrhet, veckbildning, skörhet och färg) enligt Global Symptom Score, GSS – både vid klinisk bedömning och patienters självskattning.
Utskrift

Blissel hade signifikant bättre effekt på vaginalslemhinnans mognadsindex redan efter 3 veckor jämfört med placebo och effekten bibehölls tills studiens slut efter 12 veckor.

Utskrift

Blissel gav en signifikant sänkning av pH jämfört med placebo redan efter 3 veckor och skillnaden bibehölls tills studiens slut efter 12 veckor.

Estriol eller estradiol?1,4

Estriol är ett lågpotent östrogen och estradiol är ett medelpotent östrogen.

Idag används två olika östrogener för lokal behandling av vaginal atrofi:

 • Estriol (östriol)
 • Estradiol (östradiol)

Även om estradiol och estriol huvudsakligen har samma farmakologiska egenskaper finns det skillnader vad gäller receptoraffinitet, biologisk transport och nedbrytning.

Receptoraffinitet

Skillnader i affinitet har lett fram till indelningen:

 • Lågpotent östrogen
 • Medelpotent östrogen

Estriol har kortare bindningstid, cirka 6 timmar, och kallas lågpotent, medan estradiol har längre bindningstid (≥12 timmar) och kallas medelpotent. Estradiol är 80-100 ggr mer potent än estriol.

En bindningstid av estriol på 3-4 h är tillräckligt för att få en proliferation av vaginalslemhinnan. Detta kan förklara den goda effekten med lågdoserade Blissel. Risken för påverkan på andra vävnader är också väldigt liten eftersom exempelvis livmoderslemhinna och bröstvävnad behöver en längre bindningstid på 9-12 timmar för att påverkas.

​Biologisk transport

Estradiol binder både till albumin och SHBG. Estriol binder enbart till albumin, vilket innebär att det finns mer fritt estriol.

Nedbrytning

Estriol är metabolisk slutprodukt. Estradiol bryts ner och är aktivt längre tid än estriol.

Referenser: 1. Produktresumé Blissel. www.lakemedelsverket.se 2. Cano A, et al. Menopause 2012; 19: 1130-9. 3. Delgado et al. ClimactericOnline Nov 2015. http://dx.doi.org/10.3109/13697137.2015.1098609 4. Position Paper, NAMS, Menopause 2010; 17: 242-55.

Blissel (50 mikrogram estriol/g vaginalgel), östrogener. Rx, EF.  Indikation: Behandling av symtom på vaginal atrofi orsakad av östrogenbrist hos postmenopausala kvinnor. Varningar och begränsningar: Behandling ska endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliteten negativt. Värdering av risk/nyttabalansen ska göras minst en gång om året. Biverkningar: Klåda, genital klåda, klåda på applikationsstället. För senaste version av produktresumé klicka här. För ytterligare information se www.fass.se. CampusPharma AB, www.campuspharma.se