Xonvea

Xonvea®

För mer information: SPC Xonvea Läkemedelsverket

Xonvea® (10 mg doxylaminvätesuccinat/10 mg pyridoxinhydroklorid), enterotabletter, aminoalkyletrar. Rx. EF. Indikation: behandling av graviditetsillamående och -kräkningar hos gravida kvinnor ≥18 år som inte svarar på konservativ behandling (dvs livsstils- och kostförändringar). Varningar och begränsningar: Xonvea ska tas på fastande mage. Xonvea innehåller antihistamin och kan därmed orsaka somnolens. Xonvea kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Samtidig användning med CNS-depressiva medel, inklusive alkohol och sömn- och rogivande medel, rekommenderas inte. Försiktighet vid behandling av patienter känsliga för antikolinerga effekter. Tabletten innehåller spårmängder av azofärgämnet allurarött AC aluminiumlack (E129) vilket kan ge allergiska reaktioner. Interaktion med urinscreening för metadon, opiater och fencyklidinfosfat (PCP) förekommer. Begränsad evidens för användning av Xonvea vid hyperemesis gravidarum. För senaste version av produktresumé klicka här eller kontakta CampusPharma AB, www.campuspharma.se.