Hållbarhet

CampusPharma stödjer de globala målen för hållbar utveckling

Vårt hållbarhetsarbete

Världen står inför stora utmaningar; globala ojämlikheter, dåliga arbetsvillkor och miljöförstöring som döljs i globala leveranskedjor utan insyn. Klimatkrisen blir alltmer akut och det är avgörande att agera.

Som svar på de globala utmaningarna har världen – inklusive stater, företag och andra organisationer – samlats kring Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling. De fastställer en vision för en värld där hunger och fattigdom är utrotade, där åtgärder vidtas för att bekämpa klimatförändringarna, där människor har anständiga arbetsvillkor och där produktion och konsumtion sker på ett ansvarsfullt sätt.

CampusPharma stödjer de globala målen för hållbar utveckling och i denna strategi har vi identifierat var vårt företag kan bidra till att hantera dessa globala utmaningar, och var vi har ett ansvar att minimera potentiell negativ påverkan från vår verksamhet.

Läs mer om de globala målen här.

Vi har valt att fokusera på följande fyra områden:

Hållbart erbjudande

Vi erbjuder en hållbar produktportfölj med låghormonella produktalternativ inom kvinnohälsa samt specialläkemedel för små patientgrupper.

Vi utgör en länk mellan forskning och marknadstillgänglighet.

 

Hållbart företag

Vi är en motiverande arbetsplats som främjar medarbetarnas välbefinnande och utveckling.

Vi arbetar enligt högsta standard för affärsetik och lagefterlevnad.

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Hållbar leveranskedja

Vi är starkt engagerade i att respektera mänskliga rättigheter och att minimera klimatpåverkan och föroreningar, genom ansvarsfull hantering av leveranskedjan.

Vi anstränger oss för att ha kontroll, spårbarhet och transparens på leverantörer, produkters påverkan och vår egen organisations prestation.

 

Hållbara samhällsbidrag

Vi deltar i branschinitiativ för att dela kunskap och driva på förändring.

Vi deltar i internationella projekt för att stödja en mer jämlik global tillgång till hälsa.

VD har ordet:

Som läkemedelsföretag är strävan efter god hälsa tydligt kopplad till vår verksamhet. Det är viktigt att vi gör vår del för att minimera klimatpåverkan och tillhandahåller goda arbetsvillkor för våra anställda.

Vår hållbarhetsstrategi anger riktningen och prioriteringarna för att nå dit CampusPharma vill vara 2030 – ett hållbart företag. Med hållbart menar vi ett långsiktigt framgångsrikt företag som skapar värde för våra kunder och vårt gemensamma samhälle, samtidigt som vi tar ansvar för vår påverkan på människor och planet.

Anders Stenström
VD