Teglutik (riluzol)

Teglutik  är en oral suspension som används vid behandling av patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS). Suspensionen kan ges oralt eller för administrering via enteral sond.

Teglutik har under flera år varit möjlig att förskrivas som licensläkemedel men finns numera som ett registrerat läkemedel.

För mer information, se Läkemedelsverket.

Teglutik (5 mg/ml riluzol), oral suspension, medel med verkan på nervsystemet. Rx, F*. Indikation: Teglutik är indicerat för att förlänga livet eller tiden till dess att mekanisk ventilation blir nödvändig hos patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS). Varningar och begränsningar: Iaktta försiktighet för patienter med nedsatt leverfunktion. Patienten ska rapportera uppkomst av febersjukdom till behandlande läkare för att utesluta neutropeni. Respiratoriska symtom ska uppmärksammas då fall av interstitiell lungsjukdom har rapporterats. Detta läkemedel innehåller 4000 mg sorbitol per 10 ml oral suspension. Patienter skall varnas för risken för yrsel eller svindel och skall avrådas från bilkörning eller användande av andra fordon och maskiner om dessa symtom uppträder. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Leversjukdom eller utgångsvärden för transaminaser högre än 3 gånger den övre normalvärdesgränsen. Patienter som är gravida eller som ammar. Biverkningar: Vanligaste biverkningarna är asteni, illamående och abnorma leverfunktionsvärden.   
Produktresumé uppdaterad: 2023-04-19. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. CampusPharma AB www.campuspharma.se.

*Subventioneras endast för behandling av patienter med sväljsvårigheter för vilka tablettbehandling med riluzol inte är lämplig.