Rybrila (glykopyrronium)

Rybrila är en oral lösning för behandling av svår sialorré (kronisk patologisk dregling) hos barn och ungdomar i åldern tre år och äldre med kroniska neurologiska störningar.

För mer information, se Läkemedelsverket.

Rybrila (160 mikrogram/ml glykopyrronium), oral lösning, syntetiska antikolinergika, kvartära ammoniumföreningar. Rx, F. Indikation: Symtomatisk behandling av allvarlig sialorré (kronisk patologisk dregling) hos barn och unga från 3 år och uppåt med kroniska neurologiska sjukdomar. Varningar och begränsningar: Vårdgivaren ska avsluta behandlingen och söka hjälp av den ordinerande läkaren vid förstoppning, urinretention, lunginflammation, allergisk reaktion, pyrexi, mycket varmt väder eller beteendeförändringar. Rybrila ska användas med försiktighet vid gastro-esofageal reflux, ulcerös kolit, befintlig förstoppning, akut myokardieinfektion, hypertension, sjukdomar som kännetecknas av takykardi pga. ökningen av hjärtfrekvensen till följd av administreringen, kranskärlssjukdom och hjärtarytmier. Det finns inga publicerade säkerhetsdata avseende användning i mer än 24 veckor. Rybrila ska ges minst en timme före eller två timmar efter måltid.
Kontraindikationer: Trångvinkelglaukom, myastenia gravis, pylorusförträngning, paralytisk ileus, urinretention, allvarlig nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) och tarm-obstruktion. Samtidig användning av Rybrila och fast oral formulering av kaliumklorid eller antikolinergika. Biverkningar: Vanligaste biverkningarna är muntorrhet, förstoppning, diarré, kräkningar, beteendeförändringar, rodnad, nästäppa och sänkt bronkial sekretproduktion.
Produktresumé uppdaterad: 2023-06-12. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. CampusPharma AB www.campuspharma.se.