Personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftspolicyns omfattning

1.1 Nedan beskrivs hur CampusPharma AB, org. nr 556534–0287, med adress Karl Gustavsgatan 1A, 411 25 Göteborg, (”CampusPharma”, ”oss” eller ”vi”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig.

1.2 Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

1.3 I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll. Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig på vår hemsida.

1.4 Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka CampusPharma är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter. För information om hur vi hanterar dina uppgifter i samband med biverkansrapportering, se vår sekretesspolicy för farmakovigilansdata här.

1.5 Vi kan komma att inhämta personuppgifter om dig från olika källor, inklusive direkt från dig personligen, men även från dokument eller blanketter som du förser oss med för att delta i CampusPharma-sponsrade aktiviteter eller andra initiativ som utbildningar och utvecklingsaktiviteter. Vi kan även inhämta andra personuppgifter om dig, såsom CV och resumé, eller från publika källor som databaser och hemsidor.

2. Personuppgifter som behandlas

2.1 Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som är kontaktperson hos någon av våra leverantörer, vårdgivare, organisationer eller annan part som vi samarbetar med, eller är deltagare vid en sponsringsaktivitet som arrangeras av oss eller våra samarbetspartners:

(a) namn

(b) mailadress

(c) telefonnummer

(d) uppgifter om din arbetsgivare eller organisation och

(e) din titel

2.2 Om du är läkare eller företrädare för en vårdgivare eller organisation och agerar som uppdragstagare eller konsult åt oss, eller på annat sätt har en yrkesmässig relation med oss, kan vi komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig:

(a) namn

(b) personnummer

(c) mailadress

(d) telefonnummer

(e) uppgifter om din arbetsgivare eller organisation

(f) din titel

(g) information om värdeöverföringar

(h) information om ditt yrkesliv såsom plats där du praktiserar, din titel och det medicinska område som du är verksam inom

(i) information om dina yrkesmässiga kvalifikationer och vetenskapliga aktiviteter såsom tidigare utförda kliniska prövningar, deltagande i tidigare eller pågående forskningsstudier, tillsammans med Campuspharma eller andra bolag

(j) akademiska och vetenskapliga publikationer och artiklar

(l) medlemskap i föreningar och styrelser

(m) finansiell information såsom ersättningsrelaterad information inklusive personnummer eller annat identifikationsnummer för hantering av skatter och avgifter

(n) information om dina kontakter med CampusPharma kring möten du haft med oss, ämnen som diskuterades, din kunskap och dina frågor om CampusPharma´s verksamhet och produkter, vilket material eller produkter vi har visat dig samt din feedback, såväl som dina synpunkter och rutiner avseende förskrivning av recept, patienter och diagnostisering samt liknande uppgifter.

2.3 Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kontaktar oss via våra hemsidor, campuspharma.se, postafen.se/no/fi/dk, natalben.se/fi eller via telefon (och inte faller in under punkt 2.1–2.2):

(a) namn

(b) adress

(c) mailadress

(d) telefonnummer och

(e) uppgifter du lämnar i dina kontakter med oss

2.4 Därtill kan vi komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som söker jobb hos CampusPharma:

(a) identitets- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, körkortsnummer, postadress, telefonnummer, e-mailadress, etc.;

(b) merituppgifter och information om tidigare anställning, utbildning och andra erfarenheter och meriter, till exempel arbetsuppgifter, betyg, intyg och utlåtanden;

(c) kreditupplysningsuppgifter; och

(d) uppgifter på sociala medier.

3. Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

3.1 Avseende dig som kontaktperson hos någon av våra leverantörer eller samarbetspartners, samt dig som agerar som uppdragstagare eller konsult åt oss, behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra avtal såsom uppdragsavtal, sponsringsavtal och samarbetsavtal. Behandlingen sker, såvitt avser andra uppgifter än information om värdeöverföringar, på basis av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig inom ramen för avtalet samt för annan administration hänförligt till detta.

3.2 Avseende dig som deltagare vid sponsringsaktivitet som anordnas av oss eller samarbetspartner till oss, behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att kunna kontakta dig med marknadsföring. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss gentemot dig samt att kunna utvärdera våra sponsringsavtal.

3.3 Avseende dig som läkare, eller person som på annat sätt är yrkesverksam inom hälso-sjukvården, behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att administrera vår relation till dig, inklusive att planera potentiella samarbeten, kontakter, säkerställa att vi tillhandahåller dig med information som är relevant för din medicinska expertis, intressen och preferenser. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att upprätthålla en yrkesmässig relation med dig. Om vi ber dig att tillhandahålla oss personuppgifter för att efterleva legala krav eller för att fullgöra ett avtal med dig kommer vi att informera om detta vid tidpunkten då vi samlar in dina personuppgifter och informera dig om tillhandahållandet av personuppgifterna är obligatoriskt eller inte.

3.4 Avseende dig som agerar som uppdragstagare eller konsult åt oss behandlar vi, utöver vad som beskrivits i stycket ovan, även information om värdeöverföringar för öppen rapportering enligt Läkemedelsindustrins etiska regelverk i de olika nordiska länderna. Rapportering på individnivå sker med stöd av ditt samtycke som du i så fall lämnat i det uppdragsavtal du skrivit med oss. Om du inte lämnat ditt samtycke kommer Campuspharma att behandla dina personuppgifter för sitt berättigade intresse av att uppfylla sina skyldigheter enligt läkemedelsindustrins etiska regler och publicera värdeöverföringar som CampusPharma kommer att göra och har gjort till dig på en aggregerad nivå istället.

3.5 Personuppgifter som kan hänföras till dig som kontaktar oss via våra hemsidor eller telefon behandlas för ändamålet att hantera ditt ärende, återkoppla till dig och nå ut med marknadsföring av våra produkter och tillhandahålla material eller prover som du beställt. Din mailadress behandlas för att hantera frågor du ställer på våra hemsidor och din fråga kan komma att publiceras på aktuell hemsida i avidentifierad form. Behandlingen enligt denna punkt sker på basis av ditt samtycke.

3.6 Avseende dig som är arbetssökande hos CampusPharma behandlas dina personuppgifter för ändamålen att hantera rekryteringsprocessen, utföra bakgrundskontroller och genomföra rekryteringstester, för att utvärdera din lämplighet för anställning hos oss, till exempel genom att inhämta information från myndigheter, domstolar och internetsökningar samt för att genomföra referenstagning. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att rekrytera och att kunna utvärdera de ansökningar som kommer in till oss. Uppgifter i kreditupplysning avseende dig kan komma att inhämtas och behandlas baserat på ditt samtycke.

3.7 I de fall där behandlingen grundar sig på CampusPharma´s berättigade intresse, har CampusPharma dragit den slutsatsen efter att ha konstaterat att behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet enligt ovan, och efter att ha vägt CampusPharma´s intresse mot ditt integritetsskyddsintresse – särskilt med beaktande av de möjligheter du har att utöva inflytande över behandlingen av dina uppgifter enligt punkt 9. Vänligen kontakta oss om du önskar mer information om intresseavvägningen i relation till någon enskild behandling.

3.8 Personuppgifterna kommer inte att behandlas för andra ändamål än de som angetts ovan utan att vi först informerat dig och/eller inhämtat lämpligt samtycke från dig.

4. Lagring av personuppgifter

4.1 Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, och som utgångspunkt inte längre än tidsperioden för det aktuella avtalet.

4.2 Om vi hanterar dina personuppgifter i egenskap av att du är anställd av någon av våra leverantörer eller samarbetspartners, eller av en organisation som är uppdragstagare i förhållande till oss, och vi informeras om att din roll i förhållande till oss upphör, bevarar vi endast dina personuppgifter i den utsträckning och tid som krävs för att administrera avtalet med din arbetsgivare.

4.3 Uppgifter om dig som är deltagare vid sponsringsaktiviteter som anordnas av någon av våra samarbetspartners kommer att sparas för direktmarknadsföring till dess att du invänder mot sådan direktmarknadsföring.

4.4 Uppgifter om dig som läkare eller person som på annat sätt är yrkesverksam inom hälsovården och som har en yrkesmässig relation med oss kommer att sparas så länge som vi har ett legitimt affärsmässigt behov att spara uppgifterna (till exempel för att kunna tillhandahålla dig tjänster som du har efterfrågat eller för att uppfylla tillämpliga legala, skattemässiga eller bokföringsmässiga krav). När vi inte längre har något pågående legitimt affärsmässigt behov av att behandla dina personuppgifter kommer dessa att raderas inom 1 år.

4.5 Uppgifter om dig som är läkare eller företrädare för en vårdgivare eller organisation och agerar som uppdragstagare eller konsult åt oss kommer att sparas så länge som uppgifterna behövs för att fullgöra våra skyldigheter att öppet rapportera värdeöverföringar enligt LIF:s etiska regler.

4.6 Vi lagrar personuppgifter som kan hänföras till dig som kontaktar oss via våra hemsidor eller telefon så länge vi har ditt samtycke att behandla dessa personuppgifter. Uppgifter hänförliga till dig som kontaktat oss via våra hemsidor eller via telefon sparas dock som längst i ett år från den senaste kontakten.

4.7 Vi lagrar personuppgifter som kan hänföras till dig som arbetssökande hos oss så länge som rekryteringsprocessen pågår. Därefter sparas nödvändiga uppgifter i upp till 10 år, så länge du eller en tredje part, så som ett fackförbund, kan vidta rättsliga åtgärder gentemot oss med anledning av din ansökan om anställning. Om du lämnar ditt samtycke kan dina personuppgifter sparas i 2 år för ändamålet att kunna kontakta dig för framtida arbetsmöjligheter.

4.8 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna. Vi kommer dock alltid att spara dina uppgifter så länge det krävs enligt lag.

5. Cookies

När du besöker våra hemsidor kan uppgifter om ditt användande av hemsidan komma att samlas in genom Google Analytics. Denna spårningsteknik använder cookies för att samla aggregerade data om hemsideanvändning och aktivitet, så som hur många användare som besöker hemsidan och hur ofta. Dessa uppgifter kan komma att delas med en tredje part för ändamålet att ytterligare förbättra våra hemsidor. Vi använder cookies för ändamålet, och på basis av vårt berättigade intresse av, att bättre förstå ditt användande av våra hemsidor och för att förbättra användarupplevelsen på hemsidorna.

6. Mottagare

6.1 Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon tredje part. CampusPharma kan dock komma att dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

(a) med andra bolag inom Italpharmacokoncernen.

(b) med myndighet, domstol eller annan tredje part där vi bedömer att utlämning är nödvändig enligt tillämplig lag eller förordning, för att göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda dina eller någon annan persons grundläggande intressen;

(c) med en potentiell köpare (och dess företrädare och rådgivare) i samband med ett föreslaget köp, fusion eller förvärv, förutsatt att vi informerar köparen om att denne endast får behandla dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy; och

(d) med annan part med ditt samtycke till sådan delning, eller när det krävs till följd av att du utnyttjar någon av dina rättigheter enligt punkt 9.

6.2 Delning av personuppgifter inom Italpharmacokoncernen görs för ändamålet att effektivisera och centralisera CampusPharma´s verksamhet. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att kunna strömlinjeforma administration och hantering inom koncernen, samt effektivisera verksamheten.

6.3 Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, till exempel bolag som arbetar med faktura eller annan ekonomiadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy

7. Säkerhet och överföring av personuppgifter till tredje land

7.1 CampusPharma säkerställer en hög säkerhetsnivå med avseende på personuppgiftshanteringen genom en rad tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte för att förhindra otillåten åtkomst, användning eller delning, eller oavsiktlig förlust av data. Exempelvis används kryptering, anonymisering och/eller pseudonymisering när det är lämpligt. Personuppgifterna lagras säkert i system som är dedikerade för det ändamålet. Våra interna rutiner är upprättade för att prioritera och främja skyddet av personuppgifter.

7.2 Även om våra dataskyddsåtgärder löpande utvärderas och uppdateras är det svårt att helt garantera säkerheten för uppgifter som delas över internet. Du ombeds därför iaktta försiktighet och skydda dig själv när du delar uppgifter på nätet, inte minst vid användningen av lösenord, genom att använda lämpliga brandväggar och program som skyddar mot spyware och andra virus.

7.3 Skulle du mot förmodan upptäcka brister i CampusPharma´s dataskydd, särskilt vad gäller säkerhetsincidenter i form av exempelvis ett e-postmeddelande som skickats till fel mottagare eller som annars kommit på villovägar, eller dokument som rör CampusPharma och lämnats på osäker plats, ber vi dig kontakta oss omgående.

8. Dina rättigheter

8.1 Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

8.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

8.3 Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

8.4 Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du till exempel bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

8.5 Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av CampusPharma´s berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

8.6 Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

8.7 Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

8.8 Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på den mailadress som anges nedan. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

9. Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

10. Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan ber vi dig kontakta oss på info@campuspharma.se eller på den postadress som anges högst upp i denna personuppgiftspolicy.

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 1 Juni 2020